Nanotechnologie producten voor Industrie, Handel & Bedrijven - Nanotechnologie oppervlakteveredeling & Nano Reinigingsmiddelen

Nanotechnologie Coating
Ramen
Autolak
Kunststof
Autoruiten
Hout & Steen
Textiel & Leer
Beton / Vloeren
Glas & Keramiek
Nano Multi Schuim
Keram. kookplaten
Chroom & Edelstaal
Velgen (Alu & Staal)

Nanotechnologie Anti Condens
Glas
Kunststof

Nanotechnologie Anti Statisch
Laminaat
Meubelonderhoud

Nano Reiniging
Ramen
Edelstaal
Kunststof
Autoruiten
Airco Clean
Hout & Steen
Textiel & Leer
Brutalo-Reiniger
Glas & Keramiek
Auto-Universeel
Tapijt & Meubels
Keram. kookplaten
Velgen (Alu & Staal)
 Condities voor levering en betaling

1.) Algemeen:
De volgende condities liggen altijd en uitsluitend ten grondslag van iedere transactie tussen Percenta AG En zijn zakenpartners. Zij gelden als erkend voor iedere bestelling en afname van Percenta producten overeengekomen. Wij zijn een groot- en detailhandelsonderneming met hoofdvestiging in Glücksburg (D).

2.) Contract afsluiten:
Bestellingen worden aangenomen door bevestiging of de uitvoering. Productwijzigingen, in het bijzonder bij aanpassing aan de technische vooruitgang, blijven uitdrukkelijk voorbehouden.

3.) Prijzen:
Alle prijzen gelden af magazijn in Duitsland exclusief standaardverpakkingen en verzending en levering.

4.) Betaling:
Betalingen zijn betaalbaar bij levering en op de dag van facturering. De besteller erkend, vanaf de tiende dag na factuurdatum verplicht te zijn, rente ter hoogte van 5% boven het dan geldende disconto rentepercentage aan Percenta AG te betalen. Betalingsverzuim geeft Percenta AG het recht zich reeds geleverde goederen weer toe te eigenen en schadeloosstelling wegens contractbreuk te vorderen.

5.) Terugtreding:
Indien er een duidelijke verslechtering van de financiële situatie van de cliënt optreedt, waardoor de mogelijkheid zich voordoet dat hij niet in staat is te betalen, behouden wij ons het recht voor, van het contract terug te treden en onze leveringen en diensten te stoppen en de koper een passende termijn voor het nakomen van betalingen vooruit of het stellen van zekerheden. Na aflopen van deze termijn zijn wij gerechtigd van het contract terug te treden. De cliënt is het recht voorbehouden, ten allen tijde tot het moment van levering van der bestelde goederen van de koop terug te treden, in zover niet schriftelijk iets anders overeengekomen is. Een opgaaf van redenen voor terugtreding is niet noodzakelijk.

6.) Eigendomsrecht:
Aftgeleverde goederen blijven tot volledige betaling eigendom van Percenta AG De koper mag geleverde goederen uitsluitend volgens de regels doorverkopen. Bij verdere verwerking van de door ons geleverde artikelen behoudt Percenta AG zich het eigendomsrecht voor, in verhouding met de door haar geleverde producten.

7.) Leveringstermijn:
Gegevens m.b.t. leveringen worden uitsluitend schriftelijk overeengekomen. Overschrijdt Percenta AG een overeengekomen levertermijn, dan is de klant gerechtigd, na passende verlenging van de overeenkomst terug te treden, of het moet al zo zijn, dat de leverancier niet voor de vertraging verantwoordelijk is, maar het door derden veroorzaakt wordt. Hetzelfde geldt bij gebeurtenissen die buiten de invloed van Percenta AG liggen, in het bijzonder bij overmacht, weigering, brand, beperkingen, explosie, overstroming, uitval van machines, staking, uitsluiting, ander cao onenigheden, schaarste van materiaal, energie of transportmogelijkheden, oorlog en opstand.

8.) Aansprakelijkheid:
Aanspraak op schadevergoeding van welke aard ook tegen Percenta AG zijn beperkt tot opzet of grove nalatigheid van Percenta AG of haar medewerkers.

9.) Garantie:
Percenta AG verleent een garantie voor zes maanden vanaf factuurdatum. De garantie omvat de waarborg, dat de goederen bij overgave vrij van mankementen is, die het gebruik van de producten volgens de regels vermijden en/of de bruikbaarheid beperken. Ontvangen goederen dienen direct op eventuele transportschaden en herkenbare productmankementen gecontroleerd te worden. Eventuele meldingen dienen aan Percenta AG zonder vertraging binnen maximaal 48 uur na ontvangst gedaan te worden, voorzien van een gedetailleerde beschrijving. Latere mededelingen omtrent gebreken bij levering of transportschaden zijn niet mogelijk. De producten zijn eventueel op kosten en voor risico van de klant aan Percenta AG in Glücksburg (D) te retourneren. Bij gerechtvaardigde klachten kan de cliënt kiezen uit: het bij de Firma Percenta AG aanspraak maken op kosteloze reparatie of teruggave van de producten of op een vervangende levering. Niet gerechtvaardigde klachten, waarbij mankementen aan de producten niet konden worden aangetoond, worden aan de cliënt berekend ter hoogte van de werkplaatskosten, momenteel wordt er voor 1 uur monteurs loonkosten 120 €+ BTW. Minimaal worden echter 15 Minuten = 30 € + BTW. Plus de kosten voor retourzending berekend. Uitgesloten zijn alle eisen op schadeloosstelling door de besteller, onttaan op welke grond dan ook, direct of indirect in verband staande met de bestelling, levering of het gebruik van producten van Percenta AG Aanspraken wegens het ontbreken van een vast toegezegde eigenschap kunnen uitsluitend geldend gemaakt worden, wanneer in dit specifieke geval een bepaalde eigenschap uitdrukkelijk schriftelijk toegezegd werd. Aansprakelijkheid wegens schade ontstaan door mankementen aan product en/of levering worden uitdrukkelijk uitgesloten. Vervanging heeft geen verlenging van de garantie termijn tot gevolg. Garantietermijnen worden niet opnieuw gestart. Bij doorverkoop van de door Percenta AG geleverde artikelen, is het de oorspronkelijke koper, wegens de daarmee samenhangende juridische en/of contractuele garantieaanspraken, niet toegestaan deze op Percenta AG af te wentelen.

10.) Conclusie:
Het, door de koper aan derden, overdragen van rechten en plichten uit deze overeenkomst kan uitsluitend plaatsvinden nadat Percenta AG hierin heeft toegestemd. Mondelinge afspraken bestaan niet. Het koopcontract bevat alle afspraken tussen de partijen en vervangt alle vroegere afspraken m.b.t. de vorm van overeenkomst. Wijzigingen en aanvullingen van dit contract zijn niet geldig, wanneer ze in een door beide partijen ondertekend aanvullend contract zijn vastgelegd.

11.) Ongeldigheid van losse regels:
Ongeldigheid van een of meerdere regels in dit contract hebben geen uitwerking op de geldigheid overige contractuele regels.

12.) Geldend recht:
Geldend recht is uitsluitend Duits recht, waaraan ook alle contracten der partijen gebonden zijn. Alle andere nationale rechten, ook het EKA, EKAG van 17.07.1973 worden uitgesloten.

13.) Aanbod:
Alle aanbiedingen van Percenta AG Zijn zei niet bindend en vrijblijvend.

14.) Bestellingen:
Bestellingen worden aangenomen door schriftelijke bevestiging of de uitvoering van die bestelling. De bevestigde prijzen zijn bindend. Alle andere kunnen aan koersschommelingen onderhevig zijn. Productwijzigingen, in het bijzonder door aanpassen aan de technische vooruitgang, blijven uitdrukkelijk voorbehouden.

15.) Plaats van levering/betaling en plaats van het gerecht:
Plaats van levering/betaling en plaats van het gerecht : Flensburg.

Nanotechnologie
Lotuseffect
Hoe het werkt
Goed te weten
Nanotechnologie

Groothandel
Handel
Industrie
Wederverkopers

Informatie
FAQ
Prijzen
Eigen merk

Paginainformatie
AGB
Contact
Impressum
Wij over ons
De startpagina

Speciale Producten
Antivries
Accessoires
Bad & Sanitair
Microvezeldoek
Schepen & Boten
Vlekkenblok (pad)
Brilbescherming 3+
Graffitibescherming
 
 Last Update: 19.07.2024
Copyright © 2011 by Percenta AG - Nanotechnologie Oppervlakteveredelings Producten